PrestaShop

Odber noviniek

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INTERNETÉHO OBCHODU  WWW.SLOVAKFOLKART.COM

 

Predávajúci (prevádzkovateľ  internetového obchodu):

Mgr. Tatiana Holečková – SLOVAK FOLK TRAVEL

Kremnické Bane č.30

967 01 Kremnica

IČO: 44509481

DIČ :1073829229

Prevádzkovateľ je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Žiar nad Hronom.

č. OŽP-D/2010/03481-2, č. živnostenského registra 680-13622

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 0410965016/0900

Kamenná prevádzka a doručovacia adresa: Štefánikovo námestie 33/40, 967 01 Kremnica

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Tel: +421 905 153 692

Poverené osoby: Tatiana Holečková, Zuzana Zelinová

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

(ďalej len „ predávajúci“)

 

Kupujúci   (objednávateľ):

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si na web stránke www.slovakfolkart.com vybrala a objednala  tovar, uzavrela tak kúpnu zmluvu a tak vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Objednávateľ sa v objednávke zaväzuje uviesť pravdivé kontaktné informácie a to: celé meno / obchodné meno, adresa doručenia / email / telefonický kontakt.

(ďalej len „ kupujúci“)

 

Tovar, ktorý sa nachádza v elektronickom obchode predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Dostupnosť na predajni v detaile produktu na internetových stránkach elektronického obchodu je aktualizovaná podľa možnosti jeden krát týždenne. Tovar v ponuke internetového obchodu  je možné rezervovať na predajni.

 

Úvodné ustanovenia

     Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

     Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.slovakfolkart.com (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o    

     Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.slovakfolkart.com (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

     Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl.  "Záruka a servis" a čl.. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §622 a nasl. Obchodného zákonníka.

     Pri nákupe na www.slovakfolkart.com kupujúci akceptuje skutočnosť, že všetky výrobky sú ručne vyrobene t.j. sú to originály ktoré sa môžu odlišovať v detailoch od vyobrazených produktov, zároveň garantujeme, že daný výrobok sa bude od vyobrazeného produktu, odlišovať skutočne minimálne. V prípade záujmu je možné fotografiu konkrétneho výrobku odoslať záujemcovi e-mailom.

     Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 

Základné práva a povinnosti predávajúceho

• dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

• má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom

• má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

 

Základné práva a povinnosti kupujúceho

• minimálna hodnota objednávky, pre bezplatné doručenie, po odpočítaní všetkých zliav je 100,- EUR

• v prípade, že je hodnota objednávky, po odpočítaní všetkých zliav, nižšia ako 100,- EUR, účtujeme prepravné viď. časť Doprava.

• je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 8,- EUR

• je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

• má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru

 

 

Postup pri objednávaní:

    Kupujúci si objedná tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v    . Objednávka pozostáva z 5 krokov:

       1. Obsah nákupného košíka – kupujúci má možnosť si tovar skontrolovať, zmazať, príp. zadať zľavový voucher.

       2. Prihlásenie/Registrácia – kupujúci má dve možnosti „vytvoriť nový účet“, čiže sa zaregistrovať (ak nakupuje prvý krát), alebo „ už ste sa zaregistrovali“, čiže sa prihlásiť už na registrovaný účet (ak už v minulosti nakupoval).

V prípade, že si zvolil „vytvoriť nový účet“, vyplní ako prvú e-mailovú adresu a klikne na tlačidlo „vytvoriť nový účet“, potom vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke, teda meno, priezvisko a heslo a klikne na tlačidlo „registrovať“.

       3. Doručovacia adresa - kupujúci vyplní adresu a fakturačné údaje, pričom v prípade podnikateľa uvedie IČO a DIČ do poznámky. Po vyplnení klikni kupujúci na tlačidlo „uložiť“, potom skontroluje všetky vyplnené údaje, prípadne vloží poznámku a klikne na tlačidlo „nasledovné“

      4. Doprava /Spôsob doručenia – kupujúci vyberie spôsob doručenia tovaru a potvrdí, že si prečítal a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

      5. Platba – kupujúci si zvolí spôsob platby:

          a) platba prevodom na účet

          b) platba na dobierku

Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku", pričom po výbere platby prevodom na účet sa kupujúcemu zobrazia údaje k platbe.

       Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o jej doručení tzv. „objednávka sa spracováva“ . Kupujúci bude preto o dostupnosti tovaru na sklade a o priebehu objednávky informovaný telefonicky alebo mailom. V prípade, že tovar ja na sklade obdrží kupujúci od predávajúceho tzv. „potvrdenie objednávky“ . V prípade, že tovar nie je na sklade, sa na jeho dodaní,  doručení tovaru, prípadne zrušení objednávky dohodnú e – mailom.

2.4 Každá prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná podľa Občianskeho Zákonníka §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.

2.5 Potvrdením objednávky "kupujúci" akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vrátane podmienok reklamácie a súhlasí s nimi.

 

Cena a platobné podmienky

      Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov podľa Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky  predávajúcemu.

     Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.slovakfolkart.com v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.

Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

     Kúpnu cenu hradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

     Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

      V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.

      V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny  vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od oznámenia rozhodnutia kupujúcemu, a to na účet kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na info@slovakfolktravel.sk.

 

Dodacie podmienky:

      Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho, ak je tovar skladom, tak je dodacia lehota závislá najmä na výbere spôsobu dopravy. Ak tovar nie je skladom, je orientačná dodacia lehota uvedená priamo pri tovare.

Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

      Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl.. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho.

     V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

      Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 

Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

a)     Osobný odber (v Kremnici, alebo v Žiari n.Hronom)    zdarma

b)     Slovenskou poštou –  platba vopred na účet   3,00-EUR

c)     Slovenskou poštou – dobierka   4,00,-EUR

d)     Kuriér - platba vopred na účet   6,50,-EUR

e)     Kuriér – dobierka/ostatné/   7,50,-EUR

 

Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

 

Záruka a servis

     Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota.

     Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

• osobne v predajni na Štefánikovom  námestí 33/40 v Kremnici

• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho:

Mgr. Tatiana Holečková – SLOVAK FOLK TRAVEL

SLOVAK FOLK ART

Štefánikovo námestie 33/40

96701 Kremnica

    V prípade oprávnenej reklamácie, keď kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho, dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady.

      K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady.

       Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

Odstúpenie od zmluvy:

     V zmysle ustanovenia § 7 a nasl.Zákona č.102/2014  Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. 

     Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď prevezme všetky časti objednaného tovaru.

      Kupujúci je povinný tovar doručiť buď osobne do našej predajne v Kremnici, alebo ho zaslať na adresu Mgr. Tatiana Holečková - Slovak Folk Travel, Štefánikovo námestie 33/40, 967 01 Kremnica. V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

    Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení  od zmluvy vrátane nákladov na dopravu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

     Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, resp. dohodnúť sa na inom spôsobe platby.  Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

     Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu i platby , kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

    Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

   Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

Tu si stiahnete  formulár pre vrátenie tovaru (vypĺňanie v počítači), predvyplnený formulár pre vrátenie tovaru (ručné vypísanie).

 

Alternatívne riešenie sporov:

     Vážení zákazníci, týmto si Vás dovoľujeme informovať o tom, že prípadné spory, ktoré vzniknú medzi Vami a nami, resp. všetky Vaše požiadavky apod., sa vždy snažíme riadne prerokovať a vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.

    Pokiaľ by sa však nepodarilo Vaše nároky uspokojiť a vznikol tak medzi Vami a nami spor, máte právo na tzv. alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy o predaji nášho tovaru alebo zo zmluvy o poskytovaní našich služieb (ďalej len "spotrebiteľský spor").

    V prípade spotrebiteľského sporu týkajúceho sa predaja nášho tovaru je pre alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu príslušná Slovenská obchodná inšpekcia - www.soi.sk ("SOI"), na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu. Môžete využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) u tovaru zakúpeného cez internet tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Môžu vznikať aj ďalšie tzv. poverene osoby / subjekty k alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov, u ktorých je možné tiež mimosúdne riešenie zahájiť - riešiť.

Postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľského sporu je taký, že sa začína na návrh spotrebiteľa u SOI (prípadne inej poverenej osoby), ktorá musí obsahovať

a) identifikačné údaje strán sporu (Vaše a naše),

b) úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),

c) označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),

d) dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),

e) vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,

f) dátum a podpis navrhovateľa (Váš).

K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencia a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom emailu ars@soi.sk.

Navrhovateľ (Vy) môže podať návrh u SOI alebo iného povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. odstúpenie od zmluvy / reklamácie).

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu končí

 

a) uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),

b) vydaním odôvodneného stanoviska,

c) odložením návrhu (napr.  spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),

d) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,

e) zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,

f) vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Náklady spojené s alternatívnom riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

SOI alebo poverený subjekt stanovuje pravidlá pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorými podrobnejšie upraví postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov tak, aby bola v súlade so zákonnými pravidlami.

V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môžete obrátiť na súd. Samozrejme tiež nemusíte ani možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť (možno to však samozrejme vždy odporučiť) a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.slovakfolkart.com

    V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je predajca Mgr. Tatiana Holečková – SLOVAK FOLK TRAVEL,  so sídlom Kremnické Bane 30, 967 01 Kremnica IČO: 44509481  (ďalej len SLOVAK FOLK TRAVEL) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@slovakfolktravel.sk

SLOVAK FOLK TRAVEL si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shop, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.

Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je SLOVAK FOLK TRAVEL povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete SLOVAK FOLK TRAVEL svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu SLOVAK FOLK TRAVEL prípadne emailom na info@slovakfolktravel.sk

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný SLOVAK FOLK TRAVEL informovať o ich zmene poštou na adresu SLOVAK FOLK TRAVEL prípadne emailom na info@slovakfolktravel.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so SLOVAK FOLK TRAVEL ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od SLOVAK FOLK TRAVEL vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných FAnn.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 821 01 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, Slovenská pošta.

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V  Kremnici dňa 21.04.2018


Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná 24/7