1.  Všeobecné ustanovenia:

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

1.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode www.slovakfolkart.com a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu, dodávateľom, predajcom) na jednej strane a kupujúcom (zákazníkom) na strane druhej. 

1.3. Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Mgr. Tatiana Holečková – SLOVAK FOLK TRAVEL

Kremnické Bane 30

967 01 Kremnica

IČO: 44509481

DIČ: 1073829229

IČ DPH: SK1073829229

Spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Žiar nad Hronom pod číslom živnostenského registra 680-13622

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,IBAN:SK77 0900 0000 0004 1096 5016

Prevádzka: Štefánikovo námestie 33/40, Kremnica

tel. kontakt: +421 948 482 552

1.4. Orgán dozoru 

1.4.1 Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dohľadu

tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, bb@soi.sk,

1.4.2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom,

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Cyrila a Metoda 357/23

965 01 Žiar nad Hronom

tel.:045/6724967, e-mail: zh.ruvzzh@uvzsr.sk

1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto VOP  sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

1.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 2.  Vymedzenie pojmov:

2.1. Prevádzkovateľ (prevádzkovateľ internetového obchodu), v tomto prípade Mgr. Tatiana Holečková – SLOVAK FOLK TRAVEL, Kremnické Bane 30, 967 01 Kremnica  – je podnikateľ, ktorý kupujúcemu predáva tovar a    poskytuje služby v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to osoba, ktorá zároveň prevádzkuje e-shop (www.slovakfolkart.com) a zároveň predajca a dodávateľ tovaru a služieb ponúkaných v e-shope.

2.2. Kupujúci a zákazník v jednom - je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzavrela záväznú objednávku, teda zmluvu, cez eshop www.slovakfolkart.com.

2.3. E-shop - internetový obchod umiestnený v sieti internet na stránke www.slovakfolkart.com, ktorý umožňuje nakupovanie tovaru, alebo služieb ponúkaných ponúkaných tovarov.

2.4. Tovar alebo služba - zahŕňajú všetky výrobky, produkty alebo služby zverejnené na internetovej stránke e- shopu.

2.5. Objednávka – návrh na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná predávajúcemu. Objednávku je možné uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formulára na stránke e- shopu, pričom po jej úplnom vyplnení a odoslaní objednávky sa stáva záväznou.

2.6. Prijatie objednávky– doručenie úplne vyplnenej a odoslanej objednávky v e-shope predávajúcemu.

2.7. Potvrdenie objednávky –je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy, v ktorom potvrdzuje, že  ju objednávateľ prijíma. Potvrdenie objednávky je doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú dodal pri vyplnení objednávky v objednávkovom formulári.

3.  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

3.1 Objednávka je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho:

a) predávajúcim predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:

b) telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

c) e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,

d) kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. Pre úspešné a rýchle vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje vo formulári  objednávky, vybrať si z možností dodania (dopravy) a zo spôsobov platby za objednaný tovar alebo služby.

3.2 Celková cena objednaného tovaru a služieb je uvedená v objednávke vrátane DPH a taktiež v e-mailovej správe riadenia prijatia objednávok. 

3.3 Skontrolujte pred odoslaním objednávky či súhlasíte s cenou objednaného tovaru a služieb, pričom po úplnom vyplnení a odoslaní objednávky sa stáva záväznou.

3.4 Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané  oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.

Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

-         dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,

-         názov a cenu tovaru, cenu prepravy,

-         adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,

-         podmienky a spôsob prepravy.

3.5 Potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je uzatvorená kúpna zmluva, ktorú je možné zmeniť opustiť alebo doplniť iba na základe vzájomnej dohody medzi kúpnu zmluvu a dohodu.

3.6 Kupujúcemu je po vytvorení a odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Účel tohto e-mailu je uskutočniť uskutočniť objednávku o prijatí objednávky a o jej potvrdení zo strany predávajúceho.

3.7 Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služieb.

3.8 Kupujúci odoslaním objednávky, ktorej obsah je alkoholický nápoj, potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov preberá na seba plnú zodpovednosť za svoje činy. Dopravca (kuriér, pracovník pošty, výdajného miesta) má právo overiť si vek zákazníka preukázaním sa dokladom totožnosti.

3.9 Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy a predajca je oprávnený odmietnuť objednávku v prípade nekorektného správania zákazníka, alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom kupujúceho o takejto skutočnosti informuje.

3.10             Predajca má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak sa napriek všetkému úsiliu predávajúceho nepodarilo tovar dodať, pričom o tejto možnosti kupujúceho  (e-mailom, telefonicky) informuje.

 

4.  Práva a povinnosti predávajúceho:

4.1. Predávajúci je povinný:   

a)   dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,  kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

b)   zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c)    odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list a daňový doklad (faktúru).

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.         

5.  Práva a povinnosti kupujúceho:

5.1. Kupujúci je povinný:

a)   prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b)   zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na  doručenie tovaru,

c)    potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom  zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

6.  Cena a platobné podmienky

6.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH, 10 % DPH pre knihy, prípadne vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musia spotrebiteľ pre získanie tovaru

zaplatiť. To sa týka prípadných poplatkov za dodanie tovaru (dopravu a pod.), ktoré sú

uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od výberu kupujúceho.

6.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") jedným z nasledovných spôsobov:

a)   platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na predajni (Štefánikovo námestie 33/40, Kremnica)

b)   platba prostredníctvom platobného terminálu na predani

c)    online platba platobnou kartou prostredníctvom GP web pay.

d)   platba na dobierku (za tovar platíte priamo kuriérovi, výdajnému miestu, pošte pri jeho preberaní)

e)   platba na základe faktúry – platba vopred, tovar bude kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš . účet

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné po odoslaní objednávky dodatočne meniť.

 

7. Dodacie podmienky

7.1. Predávajúci má povinnosť do 5 pracovných dní od prijatia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota, príp. ak

predajca neinformoval kupujúceho e-mailom o predĺžení doby dodania.

7.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

7.3. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

7.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

7.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar

7.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 5 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

7.7. Predávajúci uskutoční dodanie tovaru (dopravu) kupujúcemu prostredníctvom:

a)   kuriérskej spoločnosti: Slovenská pošta, DPD, GLS,  Packeta /poznáte ako Zásielkovňa/

b)   prípadne prostredníctvom osobného odberu na prevádzke u predávajúceho.

7.8. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe zaslania tovaru, ako aj na odlišných službách prepravy tovaru a cenách za tieto služby.

7.9. Predávajúci je oprávnený zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť tovaru z  objednávky doručiť kupujúcemu dodatočne po jeho naskladnení. Toto oprávnenie môže predávajúci využiť iba za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtovať žiadne dodatočné poplatky za poštovné, okrem toho, ktoré bolo vyúčtované v objednávke.

7.10 V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, tovar bude vydaný iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným a osvedčeným splnomocnením na prevzatie tovaru.

8.   Poplatky za poštovné a balné

8.1. Platné pre Slovensko: 

a)   Packeta /ex.Zásielkovňa/ - Dodanie do 3 pracovných dní -  4,00 € s DPH (do 5 kg), 6,00€ s DPH (od 5 do 10 kg), dobierka 1,20 € s DPH

b)   Slovenská pošta - na poštu - doručenie do 5 prac.dní -  3,60 € s DPH (do 5 kg), 4,60 € s DPH (od 5 do 10 kg), dobierka 1,20 € s DPH

c)    Slovenská pošta - na adresu - doručenie do 5 prac.dní  -  4,50 € s DPH (do 5 kg), 5,50 € s DPH (od 5 do 10 kg),  dobierka 1,20 € s DPH

d)   Kuriér GLS, Packeta Home - doručenie do 24 hod - 7,00 € s DPH (do 5 kg), 8,00 € s DPH (od 5 do 10 kg), dobierka 1,20 € s DPH

8.2. Platné pre Českú republiku:

a)   Packeta /ex.Zásielkovňa/ - Dodanie do 3 pracovných dní -  5,00 € s DPH (do 5 kg), 8,00€ s DPH (od 5 do 10 kg), dobierka 1,20 € s DPH

Pri objednávke v hodnote 100,- € a vyššej automaticky získavate zľavu - poštovné a balné ZADARMO. Zľava Vám zníži náklady spojené s prepravou tovaru - čím nakupujete výhodnejšie. Táto zľava platí iba na objednávky vytvorené cez internet a neplatí pri objednávke pre firmy a darčekové koše.

 

9. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9.2. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní

nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

10. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu

10.1      Spotrebiteľ (kupujúci)  je oprávnený v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

10.2      Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy na info@slovakfolkart.comm alebo osobne doručiť na adresu predávajúceho (prípadne adresu prevádzky),to bez akéhokoľvek postihu.

10.3      Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledujúci formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, alebo dodržať nasledovný postup: kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej  uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.

10.4      Kupujúci odošle tovar vo forme doporučenej zásielky najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pričom hradí prepravné náklady, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. 

10.5      Vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou).

10.6      Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.

10.7      Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, prevádzkovateľ shopu v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa vráti zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo služby, vrátane nákladov na dopravu ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Kúpnu cenu však predávajúci nemusí vrátiť skôr než mu bude doručený vrátený tovar, alebo mu spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

10.8      V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

10.9      Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

10.10   Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pokiaľ sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

10.11   Rovnako spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ neuplatní toto právo v súlade s § 8 cit. zákona v predchádzajúcej vete.

 

11. Náhrada školy pri neprevzatí tovaru

11.1      Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Predávajúci má právo na náhradu škody podľa ust. § 420  a nasl. Občianskeho zákonníka v prípade, ak kupujúci neprevezme od kuriérskej spoločnosti (dopravcu), poštovú zásielku, prípadne si objednaný tovar osobne neprevezme na prevádzke predávajúceho v odbernej lehote.

11.2      Právo na náhradu škody predajca nemá v prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar z dôvodu, že objednávku stornoval podľa bodu 7.1 VOP, alebo ak kupujúci odstúpil od zmluvy v súlade s týmito VOP a zákonom.

11.3      Predávajúci pri určovaní výšky náhrady škody vychádza predovšetkým z nákladov spojených

s dopravou tovaru kupujúcemu, z výšky poplatkov za zaslanie tovaru kupujúcemu, z nákladov za balné, expedíciu, prípadne iných nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli pri vybavovaní predmetnej objednávky, pričom je oprávnený si nárokovať okrem vzniknutej škody aj ušlý zisk.

11.4      Predávajúci je oprávnený neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo iba čiastočne.

 

12. Ochrana osobných údajov

12.1      Prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

12.2      Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou a to na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Taktiež spracúva osobné údaje kupujúceho pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky e-shopu.

12.3      Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, prípadne číslo bankového účtu. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania, prípadne telefónne číslo spracúva prevádzkovateľ pri doručovaní tovaru kupujúcemu a poskytuje ich v uvedenom rozsahu kuriérskej spoločnosti GLS, Slovenská pošta, Packeta.

12.4      Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám (okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, prípadne štátnym orgánom v prípade kontroly) a prevádzkovateľ osobné údaje kupujúceho zabezpečuje pred  ich sprístupnením neoprávneným osobám.

12.5      Ak kupujúci pri vykonaní registrácie v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a súhlasil s poskytovaním informácií o aktuálnej ponuke a zľavách na ceny tovaru predávajúceho, znamená to, že súhlasil so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a e-mailová adresa za účelom zasielania marketingových informácií formou e-mailu odosielaného na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci týmto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to písomne predávajúcemu, alebo doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@slovakfolkart.com, alebo prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na webovej stránke e-shopu www.slovakfolkart.com v sekcii „Kontakt“. Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho spracúvaných na marketingové účely.
12.6 Kupujúci je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré budú následne prevádzkovateľom bezodkladne blokované a likvidované. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov je možné písomnou formou (odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na adresu predávajúceho), alebo formou elektronickou (odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@slovakfolkart.com, prípadne prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na webovej stránke e-shopu www.slovakfolkart.com v sekcii „Kontakt“).

12.6      Kupujúci, ktorý  pri registrácii v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov v rozsahu vymedzenom v bode 12.3 týchto VOP vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania prípadných zliav.Kupujúci má právo

12.7      prístupu k svojim osobným údajom a je oprávnený požadovať ich opravu, alebo aktualizáciu (prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na webovej stránke e-shopu www.slovakfolkart.com v sekcii „Kontakt“). Taktiež má kupujúci právo týmto spôsobom požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu osobných údajov, prípadne môže využiť aj ďalšie zákonom priznané práva k týmto údajom.

12.8      Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

13. Záručné podmienky

13.1      Predávajúci nesie zodpovednosť za vady predanej veci (tovaru alebo služby), ktoré má vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci si môže uplatniť svoje práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v súlade so zákonom a záručnými podmienkami podľa bodu 10.2 VO

13.2      Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

14. Záverečné ustanovenia

14.1      Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Takisto aj ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2      Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.slovakfolkart.com

14.3      V prípade zmeny VOP, prípadne reklamačných podmienok, sa právne vzťahy pri uzatváraní kúpnej zmluvy a po jej uzatvorení riadia prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a ktoré boli prístupné na internetovej stránke www.slovakfolkart.com

14.4      Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky vyjadrené v Reklamačnom poriadku.

14.5      Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a oboznámil sa s ich znením.

14.6      Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky (Reklamačný poriadok) sú zverejnené na internetovej stránke www.slovakfolkart.com a taktiež sú prístupné k nahliadnutiu kupujúcemu na prevádzke predávajúceho – Štefánikovo námestie 33/40, Kremnica. Po odoslaní objednávky kupujúcim sú tieto VOP a reklamačné podmienky doručené kupujúcemu aj v prílohe e-mailu, ktorým predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky.

14.7      V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným, prípadne nevykonateľným, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP tým nie je dotknutá, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné, prípadne nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najvyššej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

14.8      Ak nastane situácia, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho s písomnou žiadosťou o nápravu. V prípade, že predávajúci  žiadosť kupujúceho o nápravu zamietne, alebo sa k nej nevyjadrí do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ môže v súlade § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim - prevádzkovateľom e-shopu (www.slovakfolkart.com) je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), prípadne iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených príslušných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

14.9      Ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vytvorení objednávky a uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom tohto e-shopu, ktoré nie sú priamo upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, alebo v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa príslušných ustanovení najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení, prípadne aj zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

14.10   Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.12.2023.